Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

szerszer
8870 bc64
szerszer
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik

November 04 2018

4321 4c7e 500
Reposted fromrebeca-jesrel rebeca-jesrel via0 0
szerszer

November 03 2018

szerszer
7695 a71b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafuckofcourse fuckofcourse
szerszer
8731 b186
Reposted from4777727772 4777727772 viaPoranny Poranny

November 01 2018

szerszer
4938 0966
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabukazla bukazla
szerszer
szerszer
Całe życie musimy udawać, aby żyć. Nie ma chwili, żebyśmy nie udawali. I nawet sami przed sobą udajemy. W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi, sami sobą.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
szerszer
0083 4171 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viainvisibile invisibile
szerszer

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
szerszer
7264 3c22
Reposted fromrmjc rmjc viapl pl

October 25 2018

szerszer
szerszer
2657 b8d3 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viamadadream madadream
szerszer
7819 1bb9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
szerszer
3703 83d5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
szerszer
szerszer
7495 afb1
Reposted fromsarazation sarazation viabukazla bukazla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl