Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2019

szerszer
Bardzo często to, jak dobrze kogoś znasz, nie ma nic wspólnego z tym, jak długo z nim rozmawiałeś. Możesz poznać kogoś i niemal od razu czuć, jakbyście znali się od lat. A możesz też przebywać z kimś w jednym domu, jeść i spać razem, ale mieć poczucie, że nie wiecie o sobie nic. [..] Przywiązanie nie pyta o czas.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
szerszer
szerszer
Reposted fromshakeme shakeme vialove-in-vain love-in-vain
szerszer
8237 b1bb 500
Reposted fromLukilukister Lukilukister
szerszer
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaMezame Mezame
szerszer
2918 5673 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viajustmine justmine
szerszer
6611 48a1 500
Reposted fromFlau Flau viajustmine justmine
szerszer
1088 f127 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaeskapiza eskapiza
szerszer
4749 ca60 500
Reposted fromlaters laters viainto-black into-black
szerszer
3951 451e
szerszer
1284 653a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
szerszer

November 13 2019

szerszer
5503 abb3 500
Reposted fromhagis hagis vianieobecnosc nieobecnosc
9159 75a0 500
Reposted fromaisu aisu vianieobecnosc nieobecnosc
szerszer
2406 f4d7 500
Reposted frompunisher punisher vianieobecnosc nieobecnosc
szerszer
7020 5dfa
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vianieobecnosc nieobecnosc
szerszer
Reposted fromshakeme shakeme vianiskowo niskowo

November 08 2019

szerszer
0297 a4e1 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaPoranny Poranny
szerszer
5738 0fdd
Reposted fromamphetamine amphetamine viaMezame Mezame
szerszer
5177 2418
Reposted fromdecepcion decepcion viazoou zoou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl