Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

szerszer

mycroftssgoldfish:
    the-mountains-are-calling:
        ryanpanos:
         Frozen Venice | Robert Jahns | Via

    O MY MARY MOTHER OF JESUS.  THINK OF ALL THE HOCKEY THAT COULD BE HAD.

I found the Canadian.
szerszer
7664 7893 500
Reposted fromsilentshout silentshout viasatyrlane satyrlane
szerszer
Nikt z nas nie opuści tego świata żywy, więc, proszę, przestań się obciążać zbyt wieloma myślami i zakazami. Jedz pyszne jedzenie. Biegaj w słońcu. Skacz do morza. Mów prawdę, która kryje się w twoim sercu. Pozwól sobie być głupi. Bądź przyjacielski. Bądź zabawny. Nie ma czasu na nic innego!
— Keanu Reeves
szerszer
szerszer
szerszer
Reposted fromPoranny Poranny viaSilentForest SilentForest
szerszer
Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
szerszer
0267 915d 500
Reposted fromzciach zciach viazlapmniezabiodra zlapmniezabiodra

May 20 2019

szerszer
3559 8a9b

One, two, three, four, five, yes! 

For adorable animal gifs, there is our blog.

May 17 2019

szerszer
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: spróbuję jutro jeszcze raz.
— Mary Anne Radmacher
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSilentForest SilentForest
szerszer
Na pewno więcej efektów i satysfakcji osiągniemy systematycznością w niedoskonałym nawet działaniu niż biernością i marzeniami o nieosiągalnej perfekcji. 
Reposted fromlovvie lovvie viaSilentForest SilentForest

May 16 2019

szerszer

nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

— Jan Twardowski

May 15 2019

szerszer
8989 796d 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viavotrechloe votrechloe
szerszer
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”  
— Mary Anne Radmacher

May 14 2019

szerszer
4568 025d
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viapkz451 pkz451
szerszer
9551 9068 500
Reposted fromthetemple thetemple
szerszer
5504 3d7f
szerszer
Reposted fromshakeme shakeme vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl