Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

szerszer
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz vialittleburn littleburn
szerszer

June 19 2017

szerszer
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes vianiskowo niskowo
szerszer
0651 c9b5
Reposted fromparkaboy parkaboy vianiskowo niskowo
szerszer
Reposted fromthetemple thetemple viavigil vigil
szerszer
The Great Nebula in Carina

In one of the brightest parts of Milky Way lies a nebula where some of the oddest things occur. NGC 3372, known as the Great Nebula in Carina, is home to massive stars and changing nebulas.
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viashitsuri shitsuri
szerszer
nie wiem
czy dni mijają
czy ja mijam
— Halina Poświatowska.
Reposted fromdifferent-love different-love viashitsuri shitsuri
szerszer
szerszer
9151 66f2
Reposted frommaaraw maaraw viagogullo77 gogullo77

June 16 2017

szerszer
1356 54b7
Reposted fromjestemzero jestemzero viaHappygolucky Happygolucky

June 11 2017

szerszer
0978 810b 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
szerszer
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions vianezavisan nezavisan
4380 52c7
Reposted fromamatore amatore vianezavisan nezavisan
7206 dec2
Trust.

He didn’t let the pup fall the first time, and so the pup did not hesitate to trust the second time. I love this.

June 06 2017

szerszer
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia viamruugaa mruugaa
szerszer
Dla nikogo nie jestem osobą pierwszą ~Miron Białoszewski
— i raczej nigdy nie będę!

June 04 2017

szerszer
Szkoda, że to nie jest prawdą.
szerszer

May 29 2017

szerszer
0444 4f4f
Reposted fromcalifornia-love california-love viabzdura bzdura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl