Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2017

szerszer
0472 475b
Reposted fromfavv favv viavaka vaka
szerszer
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
1799 c926 500

August 03 2017

szerszer
3245 dfc4
Reposted fromdarkanes darkanes viamadadream madadream
szerszer
4910 dde9 500
Reposted frompastelina pastelina viabukazla bukazla
szerszer
szerszer
szerszer
Jak się tak leży godzinami w nocy, to myśleniem można zajść bardzo daleko i w bardzo dziwne strony, wiesz…
— Stanisław Lem
szerszer
Enough with the clutter via They can talk
Reposted fromanabee anabee viaCarridwen Carridwen

August 04 2017

szerszer
0472 475b
Reposted fromfavv favv viavaka vaka
szerszer
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
1799 c926 500

August 03 2017

szerszer
3245 dfc4
Reposted fromdarkanes darkanes viamadadream madadream
szerszer
4910 dde9 500
Reposted frompastelina pastelina viabukazla bukazla
szerszer
szerszer
szerszer
Jak się tak leży godzinami w nocy, to myśleniem można zajść bardzo daleko i w bardzo dziwne strony, wiesz…
— Stanisław Lem
szerszer
4910 dde9 500
Reposted frompastelina pastelina viabukazla bukazla
szerszer
szerszer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl