Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2017

szerszer
8677 002a 500

August 18 2017

szerszer
-Gdzie są ludzie? - podjął wreszcie rozmowę Mały Książę.
-Trochę tu samotnie na tej pustyni...
-Wśród ludzi też jest samotnie - odrzekła żmija.
— Mały Książe
Reposted fromcorvax corvax viavigil vigil
szerszer
9540 c878
Reposted fromhopelesswanderer hopelesswanderer viajethra jethra
szerszer
szerszer
2237 0266
Reposted fromstarryeyed starryeyed viajethra jethra
szerszer
1281 bcd0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajethra jethra
szerszer
szerszer
4792 6789 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vianezavisan nezavisan
szerszer
Życie zostawia blizny na ciele i na duszy. Kiedy poznaje się kogoś w połowie drogi, trudno oczekiwać, że nie będzie miał żadnych zadrapań.
— Chufo Lloréns
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianiskowo niskowo
szerszer
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianezavisan nezavisan
szerszer

August 04 2017

szerszer
0472 475b
Reposted fromfavv favv viavaka vaka
szerszer
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
1799 c926 500

August 03 2017

szerszer
3245 dfc4
Reposted fromdarkanes darkanes viamadadream madadream
szerszer
4910 dde9 500
Reposted frompastelina pastelina viabukazla bukazla
szerszer
szerszer
szerszer
Jak się tak leży godzinami w nocy, to myśleniem można zajść bardzo daleko i w bardzo dziwne strony, wiesz…
— Stanisław Lem
szerszer
Enough with the clutter via They can talk
Reposted fromanabee anabee viaCarridwen Carridwen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl