Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2020

szerszer
szerszer
7760 7779 500
Reposted fromcatshitposting catshitposting vianiskowo niskowo
szerszer
Cała sztuka z przyjaźnią polega na tym, żeby znaleźć ludzi lepszych od siebie, nie inteligentniejszych, nie bardziej cool, ale lepszych, serdeczniejszych i bardziej wybaczających, a potem szanować ich za to, czego mogą cię nauczyć, i słuchać ich, gdy mówią ci coś o tobie samym, choćby i najgorszego... albo i najlepszego, to się zdarza; i ufać im, co jest najtrudniejsze ze wszystkiego. Ale też i najlepsze.
— ,,Małe życie" H. Yanagihara
Reposted fromostatni ostatni viaEtien Etien
szerszer
7409 3c1c 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
szerszer

March 17 2020

szerszer
szerszer
szerszer
4860 57f2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazlapmniezabiodra zlapmniezabiodra
szerszer
1673 92e4 500
Reposted from0 0 viaSilentForest SilentForest

March 15 2020

szerszer
Reposted fromFlau Flau vianiskowo niskowo

March 09 2020

szerszer
8005 4daf 500
Reposted fromnazarena nazarena viacarmenluna carmenluna
szerszer

Hayao Miyazaki animated rain, which means every frame is hand drawn. 


Reposted frommyname myname viaincentive incentive

March 07 2020

szerszer
Reposted fromFlau Flau viaSilentForest SilentForest
szerszer
5762 7a33 500
szerszer
4213 bd82 500
szerszer

March 03 2020

szerszer
4902 9261 500
L'âge d'or, L. Buñuel (1930)

March 02 2020

szerszer
Reposted fromthetemple thetemple viajethra jethra
szerszer
5094 79ab 500
Pierogosaurus
Reposted fromjacoszek jacoszek vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl